Untitled Document
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
 
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปี 2561
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2560
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศ เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
ขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
งบแสดงฐานะการเงินและรับ-จ่าย ประจำปี 2560
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
งบแสดงฐานะการเงินและรับ-จ่าย59.
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า
ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110 โทรศัพท์: 0-7349-9973 / โทรสาร: 0-7349-9973
Copyright © 2012 WWW.BANGKAOW-PTN.GO.TH All Rights Reserved.